Deze voorwaarden en huisregels zijn van toepassing op alle activiteiten en diensten,  georganiseerd door of namens By Torro. Deelname aan genoemde activiteiten of  gebruik maken van een verstrekte dienst geschiedt geheel voor eigen rekening en  risico van de deelnemer. 

Artikel 1: Definities  

By Torro is een onderneming die Personal Training, Small Group Training, Training  Camps, Bedrijfstrainingen, Sport retreat en Workout events aanbiedt en staat  ingeschreven bij de K.V.K te Rotterdam onder nummer 813 395 85 . Klanten zijn zij  die een overeenkomst zijn aangegaan en/ of credits hebben aangeschaft met By  Torro. 

Artikel 2: Diensten. 

2.1. Personal training (1 op 1 training) 

2.2. Stronger Together (1 op 2 personen training) 

2.3. Small group training (1 op min 3 max 5 personen) 

2.4. Training Camps (groep les van min 6 deelnemers en max 10) 2.5. Company Workout (bedrijfstrainingen) 

2.6. Sport retreat (sport vakantie in het buitenland) 

2.7. Workout events (een daagse event op afspraak) 

Artikel 2.b: Beschrijving diensten 

2.1.b  

Personal training begint met jouw motivatie, jouw doel. Iedereen heeft een eigen  reden om te starten met personal training. Personal training is een  1 op 1 training met een professionele coach. De coach begeleidt je op het gebied  van training. Tijdens deze training draait het om jou. Er is alle ruimte voor persoonlijk  aandacht. Wat wil jij bereiken? Waar wil je aan werken? Waar loop je tegenaan? Ons  doel? Dat jij de beste versie van jezelf wordt! 

Onthoud dat personal training geen quick fix is om een fit lichaam te krijgen. Een fit  lijf vereist consistentie en discipline. Als het super makkelijk was, zou iedereen het  doen. Geef jij 100% inzet? Dan zijn wij jouw stok achter de deur. Het is dus voor  iedereen anders wat je precies kunt verwachten. 

Wat je wel kunt verwachten is plezier, resultaat en persoonlijke aandacht. Voel je  direct welkom bij By Torro.

2.2.b 

Sport samen met een vriend(in), collega of familielid tijdens de Stronger Together training als je niet graag alleen traint! Het Stronger Together programma is erop  gericht dat twee personen tegelijk trainen met een gecertificeerde coach. Stronger  Together biedt dezelfde service als personal training, maar kan voor wat extra  motivatie bij een trainingspartner zorgen en ook een optie bieden voor mensen om  de kosten met elkaar delen. 

2.3.b Small Group trainingen (Strength & Conditioning/ Ladies in Motion/ Strength  training) Small group training is trainen in klein groepsverband. In een groep van  minimaal 3 en maximaal 5 personen, train je onder persoonlijke begeleiding van een  Personal Coach, maar deel je de kosten over meerdere personen. Doordat de groep  klein blijft, is er meer ruimte voor persoonlijke aandacht, maar kan je nog steeds het  plezier van trainen met een groep houden! De small group trainingen worden in de  app aangeboden waarop men zich kan aanmelden. 

Soorten small group trainingen 

Bij By Torro kun je onder andere onderstaande small group trainingen volgen. 

Strength Training: – specifiek kracht training. Train in een cyclus van een aantal  weken en focus op sterker worden en techniek. Vooral functioneel trainen met los  materiaal en barbells.  

Ladies in Motion – Training is er voor (zwangere) vrouwen die zo sterk en fit  mogelijk willen blijven tijdens of na de zwangerschap en vrouwen weer willen sporten of sterker worden. Het is een gemixte groep. We doen functionele krachttraining in  een kleine groep met speciale aandacht voor de core strength, bekkenbodem,  mobility en houding. 

Strength & Conditioning: – kracht en conditietraining waarbij je wordt  uitgedaagd. In een pittige combinatie van kracht en uithoudingsvermogen,  functionele oefeningen en gebruik van diverse materialen en apparaten.  

2.4.b Training Camp 

Onder een Training Camp (groepsles) verstaan we; sporten in een grote  groepsverband bestaande uit minimaal 6 personen en maximaal 12. Mits de training  buiten plaats vindt, dan zou het aantal meer kunnen zijn. Een Training Camp is  geschikt voor mensen van alle niveaus en/ of doelgroepen, waaronder mensen die  net (weer) beginnen met sporten. Doordat je sport in een grote groepsverband, is er  geen ruimte voor persoonlijke aandacht, maar kan je nog steeds het plezier van  trainen met een groep houden!

Artikel 3: Aanmelding  

3.1. Voor het aanmelden dient klant een account aan te maken in de By Torro app (https://bytorro.trainin.app/).  

3.2. Bij het maken van een account verklaart de klant akkoord te gaan met de  algemene voorwaarden.  

3.3. De persoonlijke gegevens van de klant zijn strikt vertrouwelijk en worden  uitsluitend voor administratieve doeleinden gebruikt. 

3.4. De overeenkomst (credits) zijn strikt persoonlijk en kunnen niet worden  overgedragen aan derden. 

3.5. De minimale leeftijd om te kunnen trainen bij By Torro is 18 jaar, tenzij anders  besloten is door By Torro. 

Artikel 4. Hygiëne en sport kleding/ 

4.1. Het gebruik van een handdoek en schone indoor schoenen zijn om hygiënische  redenen verplicht.  

4.2. Het gebruik van je eigen bokshandschoenen en fitness/ yoga matje zijn om  hygiënische redenen verplicht tijdens de trainingen. 

4.3. Het is niet toegestaan te roken in het pand of voor de deur 

Artikel 5: Afmelden 

5.1. Bij verhindering dien je dit minimaal 8 uur voor aanvang van een training in de  By Torro app af te melden/ annuleren. 

5.2. Trainingen die niet op tijd worden afgemeld zullen in rekening worden gebracht.  Waarbij de klant een credit verliest en het recht om op een ander moment de training in te plannen. 

5.3. Bij tijdig annuleren krijgt de klant zijn/ haar credit automatisch terug geboekt.  Waardoor de training op een ander moment ingepland kan worden. Dit dient te  gebeuren binnen de geldigheidstermijn van aangeschafte product.  

5.4. By Torro behoudt zich het recht om boekingen te weigeren of de overeenkomst  met onmiddellijke ingang te ontbinden, wanneer de klant herhaaldelijk niet volgens  afspraak verschijnt of na herhaaldelijk annuleren de overeenkomst termijn  overschrijdt. Zonder gehouden te zijn tot enig vorm van schadevergoeding en zonder  dat er een ingebrekestelling is vereist.  

5.5. Gedeeltelijke restitutie van het betaalde bedrag vindt in dit geval nimmer plaats.

Artikel 6: Kosten 

6.1 Betaling vindt plaats volgens de overeenkomt tussen klant en By Torro. De  betaling dient 14 dagen na factuurdatum door By Torro te zijn ontvangen. 

6.2. Rittenkaarten (credits) worden altijd vooraf gefactureerd. 

6.3. Reeds betaalde trainingen hebben een geldigheidstermijn van 6 maanden.  Hierna komen de openstaande credits te vervallen. 

6.4. De extra kosten bij een te late betaling bedragen 20% van het factuurbedrag tot  15 dagen na de vervaldatum. Van toepassing op artikel 2.5, 2.6 en 2.7. 

6.5. Indien By Torro een niet betaalde rekening uit handen geeft aan een  incassobureau, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening  van de in gebreke zijnde klant. 

6.6. By Torro behoudt zich het recht de prijzen te wijzigen. 

Artikel 7. Beëindiging & pauzering training 

7.1. (Gedeeltelijke) restitutie van het gefactureerde bedrag is niet mogelijk. 

7.2. Wanneer alle credits van de rittenkaart (credits) op zijn, kan je verlengen door  een nieuw(e) rittenkaart te kiezen of kan je stoppen zonder opzegtermijn. 

7.3. Rittenkaarten (credits) worden niet automatisch verlengd. 

7.4. Is er sprake van een ernstige blessure of moet u een operatie ondergaan, dan is  het mogelijk een product tijdelijk te pauzeren. Met een maximum termijn van 2  maanden. 

Dit dient u schriftelijk te melden door te mailen naar info@bytorro.com. 

Er moet sprake zijn van een ernstige blessure zoals breuken, spierscheuringen, e.d.  waardoor u niet aan enige fysieke activiteiten mee kunt doen. Bij o.a. vermoeidheid,  verkoudheid, corona of griep klachten e.d. is het niet mogelijk uw overeenkomst te  pauzeren.

Artikel 8. Aansprakelijkheid en privacy 

8.1. Je dient de trainingsmaterialen te gebruiken volgens de aanwijzingen van By  Torro. 

8.2. Je maakt op eigen verantwoordelijkheid en risico gebruik van de faciliteiten. 

8.3. By Torro is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen tijdens  het verblijf in de personal training studio of alternatieve locaties. 

8.4. De klant begrijpt dat door fysieke activiteit mogelijke blessures of andere  complicaties kunnen voorkomen zonder dat dit ontstaan is uit nalatig handelen van  By Torro. 

8.5. By Torro sluit iedere verantwoordelijkheid van haar of één van haar personal  trainers uit voor persoonlijke schade van een klant of introducees tijdens of na het  verblijf in de studio of een andere trainingslocatie, waarbij al dan niet gebruik wordt  gemaakt van de aanwezige faciliteiten. 

8.6. ledere klant vrijwaart By Torro voor iedere aansprakelijkheid jegens derden voor  schade welke de betreffende derde heeft geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid  ten gevolge van handelen of nalatigheid van de klant. 

8.7. By Torro is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de klant of  derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde inkomsten en schade  als gevolg van onjuiste of onvolledige verkregen informatie. 

8.8. De persoonlijke gegevens van de klanten zijn strikt vertrouwelijk en worden door  By Torro uitsluitend voor administratieve en trainingsdoeleinden gebruikt. 

Artikel 9. Openingstijden, beschikbaarheid en reglement 

9.1. By Torro heeft het recht de openingstijden, roosters en algemene voorwaarden  te wijzigen. Indien deze wijzigen zal je daar tijdig van op de hoogte worden gesteld. 

9.2. By Torro zal zo goed mogelijk haar best doen voldoende beschikbaarheid te  creëren om training sessies is te plannen, maar houdt zich niet verantwoordelijk voor  niet beschikbare tijden. 

9.3. Tijdens officiële en erkende feestdagen heeft By Torro het recht om gesloten te  zijn.

Artikel 10: Gezondheidsverklaring 

10.1. De klant verklaart op de hoogte te zijn hij/ zij geen beperkingen heeft van enige  ziekte of fysieke beperkingen waardoor deelname aan de trainingen medisch  onverantwoord zou zijn. 

10.2. De klant verklaart, By Torro op de hoogte te hebben gesteld van alle fysieke (medisch) beperkingen en/ of klachten omtrent de belastbaarheid van klant.  

10.3. De klant is verplicht veranderingen omtrent de medische gegevens te melden  aan By Torro. 

Artikel 11: Overmacht 

In het geval dat By Torro als gevolg van overmacht tijdelijk haar verplichting niet kan  nakomen, heeft zij de bevoegdheid zonder gerechtelijke tussenkomst, haar  verplichting op te schorten voor zolang de situatie die de overmacht veroorzaakt  voortduurt. Indien de nakoming als gevolg van overmacht blijvend onmogelijk is, kan  By Torro de overeenkomst ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding of boete  gehouden te zijn. 

ARTIKEL 12: Foto’s & videobeelden 

Houd er rekening mee dat er foto’s en videobeelden gemaakt kunnen worden  gedurende de lessen of evenementen bij By Torro. Foto’s en film materiaal kan  worden gebruikt door By Torro voor marketing doeleinden, en zal ingezet worden op  internet en sociale media kanalen ter bevordering van de naamsbekendheid. 

Artikel 13 

De algemene voorwaarden en de overeenkomst zijn van overeenkomstige  toepassing op diensten die door worden geleverd. 

Artikel 14 

Uitsluitend de Algemene Voorwaarden van By Torro zijn van toepassing.